Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/bcap.us/wp-includes/class.wp-styles.php:225) in /home/www/bcap.us/wp-includes/pluggable.php on line 1219
Enroll in BCAP funeral Fund by Date March 31,2016
You can also contact the following representatives for enrollment:


श्रीमतीलोकमहत – Castle Shannon {412-819-6410}

श्रीहर्कबिस्ट- Green tree {412-956-3824}

श श्रीचित्रसिंगगुरुङ - Mt. Oliver- Carrick {412-430-8435}

शश्रीमधुशुधनफुयेल - Prospect {412-298-0252}

शपूर्ण सिंह तामाङ्ग - Leland Point {412-819-6212}

श्रीबलबिस्ट - Bellevue-Sewickley {412-761-2461}

शमनपौड्याल - Chief Controller {412-315-8899}


भूमिका

मानिस सामानिक प्राणी भएको िािाले आफ्िो समाि र समुिायिेक्तख अलग रहि सिैि । सनियौंिेक्तख हाम्रा पुखााहरुले आफ्िो समािमा कसैलाई िुुःख, आपि-नवपि- मृत्यु-शोकिस्ता नवषम पररक्तथिनि परेको घडीमा सामानिक रूपमा सिै नमलेर त्यसको सामिा गिै हाम्रो समािलाई आि यहााँसम्म ल्याएको कुरा हामी सिैलाई सवानवनिि िै छ । अनहले हामी संयुि राज्य अमेररकाको नपट्सिगा महािगरीमा पुिथिाानपि िेपालीभाषी भूटािी समुिाय एक छुट्टै पररवेशमा आनिाक, शैनक्षक र सामानिक रूपमा अल्पसंख्यक समुिायको रूपमा िााँनिरहेका छौं । त्यसै पनि िैनिक रूपमा सामान्य िीवियापि गिा आनिाक रूपमा संघषा गिुा परररहेको अवथिामा कसैको घर-पररवारमा मृत्यु-शोक परेको खण्डमा त्यस पररवारलाई यस्तो शोकको घडीमा सामानिक ििा आनिाक िहमा यिासक्य सहयोग पुऱ्याउिु हाम्रो सामानिक िानयत्व हो । यसै पनवत्र सामानिक सहयोगको भाविाले ओिप्रोि भई यस फ्यूिरल फण्डको खााँिो महसूस गरी यो कोष २०१४ को सुरुवाि िेक्तख BCAP ले संिालि गिै आएको छ |

यस कोषका मनयिावली के कस्ता छन् ?


 • मािविाको िािाले संकटको घडीमा समािकै सिस्यलाई सहयोग गिे अवसर/li>
 • आफ्िु पररवारमा भनििब्य परे ठूलो संकटिाट मुक्ति

 • आफूिाट भएको सािो सहयोगले कसैको कल्याण

 • यस कोषका मनयिावली के कस्ता छन् ?


  1. पेक्तिलभेनिया राज्यको Greater Pittsburgh मा िसोिास गिे प्रत्येक
  घर वा अपाटामेण्टमा िस्ने भुटािी पररवारहरु यस कोषका स्वेक्तिक
  िािाका रूपमा सिस्य हुिेछि् । िाि, धमा, नलङ्ग, िणाका कारण
  कसैलाई छुट्याइिे छैि |

  Testimonial  मेरो घरमा २०१५मा पितृ बियोग हुन् गयो । त्यस्तो शोकको बेला BCAP को दाहसंस्कार कोष ठुलो साहारा बन्न पुग्यो ।मैले जस्तै यस कोषमा सहभागी हुने सम्पूर्णमा म धन्य छु ।भोलि कसैलाई मेरो जस्तै समस्या पर्न सक्छ । तपाईं हाम्रो सानो सहयोगले कसैलाई ठूलो राहत हुन् सक्छ । सबैले सबैका लागि सहभागी भएको राम्रो”
  दुर्गादासराई , Mt. Oliver.

  “मेरो परिवारमा पितृ शोक पर्न गयो । BCAP ले सन्चालन गरेको दाहसंस्कार कोषले त्यस बखत मेरो परिवारलाई ठुलो सहयोग मिल्यो । म र मेरो परिवार यस कोष अनि BCAP प्रति आभारी छौँ”
  पुकलगुरुङ , Leland Point.

  BCAP को सक्रियतामा सन्चालित् दाहसंस्कार कोषले मेरो परिवारलाई ठुलो सहयोग गरेको छ । यस कोषमा सहभागी बनी मैले मेरो जस्तै अन्य परिवारमा पर्न सक्ने शोकको बखत सानो भए पनि सहयोगी बन्न पाएकोमा सहीनिर्णय गरेको अनुभूति लिएको छु”.
  पदमप्रधान , Leland Point.

  15- यस कोषिाट मात्र Funeral िाहसंस्कारको िाममा $1500 प्राप्त हुिे छ |
  कािकररया खिा भिे यस कोषले िेहोिे छैि | त्यसका लागी हाम्रो नियनमि
  पाररवाररक सहयोग मािु-िामल एिम भेटीस्वरुप सहयोग भिे एक निि िुख,
  छ |

  16- मामा, फुपु, काका, आफन्त को कााँही मृत्यु भएमा र परम्परा अिुसार एक निि, निि निि वा िस निि िूठो िािुा परेमा यस कोषका कुिै िुाँिा लागु हुिे छैिि् |

  17- यस कोषिाट सहयोग प्राप्त गिा एक फारम भिुा पिे छ, िुि फारम कायाालयको रेकडाको लानग रहिे छ |

  18 - मानि उल्लेख भएका िुाँिामा भनिस्यमा आवस्यकिा अिुसार िप-घट गिा सनकिेछ |

  बषा २०१५ को मववरण

  TOTAL FUNDS COLLECTED FROM 275 MEMBERS : FUNDS CARRIED FROMWARD FROM YEAR-2014: 14769.00 5379.72
  TOTAL FUNDS AVAILABLE IN 2015 : 20148.72
  FUNERAL FUND EXPENSES IN 2015 $17750.00
  PRINTING EXPENSES 493.62
  TOTAL EXPENSES $18243.62

  BALANCE OF FUND CARRIED FORWARD FOR 2016: $ 1905.10

  यस िषा िम्मा 21 परीवारमा िानहय शोक पयो l
  कोषमा ििि रकम 20148.72 - $18243.62 = $ 1905.10 यस िषा िम्मा 21 परीवारमा िानहय शोक पयो l 2. सिस्यिा पररवारको कुिै पनि सिस्य अन्य सहर वा राज्यमा गएको अवथिामा िीिको मृत्यु भएमा र िाहसंस्कार उिै गरेको खण्डमा पररवारलाई $ 1500.00 प्रिाि गररिे छ |
  3. यिी सिस्यिा नलएको पररवारिाट कुिै छोरो या छोरी छुनट्टएर अकै ठेगािामा सरे, सरेको ठेगािामा यस कोषको सुनिधा पाउि छुटै सिस्यिा नलिु पिे छ |
  4. यनि शव िनमिमा (Burial) गिे संस्कार अन्तगाि भए $1500 भन्दा मानिको रकम निि पररवारका िफािाट िुटाउिु पिे छ |

  7- यसै महािगरमा िसोिास गिे यस कोषका सिस्यका िािा-आमा यसै महािगरका अन्य छोरा संग िसोिास गरेको िर सो पररवारले सिस्यिा िनलएको अवथिामा िािु वा आमाको मृत्यु भएमा मात्र सिस्यिा नलिे छोराको िाममा $750 निइिे छ |

  8- यनि यस कोषका सिस्यका आफ्िै िािा-आमाको मृत्यु अन्य कुिै राज्य वा िेशमा िहााँ भए पनि र उहााँहरु छोरा वा छोरी िनिििा भए पनि र िहााँ गएर काि-निया गरे पनि यस कोषका एकििा सिस्यलाई कोषिाट डलर 500.00 उपलब्ध गराइिे छ । सािै यस कोषको सिस्यको अन्य राज्यमा आफन्तको मृत्यु भए र नििलेिै काि-निया गिुा पिे भएको खण्डमा नििलाई $500.00 सहयोग यसै कोषिाट प्रिाि गररिे छ |यनि एउटै परीवारको सिस्य िभएको खण्डमा र यस कोषको सिश्यले संस्कार अिुसार काि निया गिुा परेमा कक्तिमा िीि ििाले प्रमानणि गरेको हुिु पिे छ ।

  9- यनि केही गरी िुभााग्यवश कुिै निनिि वषामा धेरैििाको मृत्यु भएर सो वषाका लानग उठाइएको कोषको रकम सनकएमा र अरु वा अको घटिा भएमा िपुगेको रकम सिस्यहरुलाई िािकारी गराई उठाउि सनकिे भन्ने व्यवथिा गररएको छ |

  10- यनि कुिै िोनकएको वषाका निक्ति कोषमा संकनलि रकम िाँिेको अवथिामा सो रकम अको वषामा स्विुः अको वषाको लानग नवनियोिि गररिे रकममा गएर िम्मा हुिेछ । र, यसरी िै िम्मा हुाँिै गएको सो रकम अ􀈷मा गएर हाम्रो आफ्िै भूटािी समुिायको फ्यूिरल होम निमााणािा खिा गररिेछ ।  3- यस कोषको BCAP अन्तगाि छुटै िैंक लेखा खािा हुिेछ र यस कोषको हेरक लेखा -िोखा पारिसी राक्तखिे छ | यस कोष सम्बक्ति कुिै िािकारी नलिु पिे भएमा िुिै िेला पनि कोषका प्रमूख नियन्त्यक माफाि कायाालय समयमा नलि सनकिेछ |

  4- यस कोषको रकमकोष सञ्चालि नियमावलीमा उक्तल्लक्तखि उद्देश्यिाहेक अरु व्यापाररकलगायि कुिै पनि गनिनवनधमा प्रयोग हुिे छैि ।

  5- यस कोषको अक्तन्तम लक्ष्य भिेको नपट्सिगािासी भूटािी समुिायमा िाहसंस्कार र ििि रहेको खण्डमा समािकै नसफाररसमा आफ्िै फ्यूिरल होम निमााण गिे हुिेछ ।

  6- यस कोषका सिस्यका पररवारमा कसैको मृत्यु भई यस नपट्सिगा महािगरमै शविाह संस्कार गिुापरेको खण्डमा त्यसमा लाग्ने खिा सहयोगस्वरूप डलर 1500.00 कोषिाट उपलब्ध गराइिे छ ।

  1.एक सदस्यता एक मलज (Lease) मभत्रका सदस्यहरु भनी बुझ्नु पने छ |

  एउटा Lease नभत्रको सिस्य सिस्यिा भएको पररवारिाट कारणिस छुनट्टएर अको परीवारमा गएको खण्डमा सो परीवार सिस्यिा सूनिमा छैि र उसको मृत्यु भएमा कोषिाट सहयोग हुिे छैि | 11- यनि यस कोषका कुिै सिस्य िसैं सरेर अन्य कुिै नसटीमा िािपरेमा उहााँलाई आफूले निरेको रकमिाट िनि घटिाहरुमा खिा भएको रकम घटाई िनि नहसाि िााँकी रहन्छ, सो रकम उपलब्ध गराइिेछ । यनि कसैले स्वेिाले सो रकम कोषमा अिुिाि निि िाहिुहुन्छ भिे सोही िमोनिम गररिेछ र यनि म सरेको राज्य वा सहरिाट िानषाक सिस्यिा कायम राख्छु भिेको खण्डमा र नियनमि रहेमा सो पररवारमा घटिा भएको खण्डमा नियमािुसार सुनिधा पाउिे छि् ।

  12- यस कोषअन्तगाि अको एउटा छुट्टै आकक्तिक कोष (इमिेिी फण्ड) रहिेछ िसमा कक्तिमा डलर 2000 अनिवाया राक्तखिे छ । सो कोष यनि ३०० सिस्य भन्दा मानि भएको अवथिामा मात्र हुिे छ | यस कोषको रकम निम्न अवथिामा प्रयोग गररिे छ-
  यनि कुिै पनि भूटािी िो सोझै िेपालिाट यस महािगरमा पुिथिाानपि भएको अवथिामा िीि मनहिाअनघ घटिा भएमा सो पररवारलाई डलर 500.00 यस आकक्तिक कोषिाट उपलब्ध गराइिे छ ।
  यनि कुिै पनि भूटािी अमेररकाको अन्य कुिै राज्य वा महािगरिाट सेकेण्डरी माइग्राण्टको रूपमा यस महािगरमा िसैं सरी आएको एक मनहिानभत्र घटिा भएमा सो पररवारलाई पनि डलर 500.00 यसै आकक्तिक कोषिाट उपलब्ध गराइिे छ ।

  13- रकम उठाउाँिा एक सहमनि पत्रमा हस्ताक्षर गरी एकप्रनि सिस्यलाई निइिेछ र एकप्रनि रेकडाको लानग राक्तखिे छ । शुल्क Check वा Money Order िाट मात्र नलइिे छ | िगि मान्य हुिे छैि ।

  ** यस कोषको मूल उिेश्य सामुनहक स-सािो सहयोगले परीआए िखि कसैलाई ठुलो सहयोग हुि् सकोस भन्ने हो । िसिा BCAP, यस अनघ सहयोग नलई सक्नु हुिे सिस्यहरुलाई अनिवाया िनवकरण गररनििुहुि् अिुरोध गिाछ । िसले गिाा, भोनल अरुलाई िपाईंलाई िस्तै समस्या पिाा हामी सिैले सहयोग गिा सकूाँ ।

  14- यस कोषको शुल्क आफ्िो क्षेत्र वा ठाउाँका िोनकएका आनधकाररक प्रनिनिनधलाई (संकलिकिाा) मात्र िोनकएकै नमनि र समय नभत्रमा पुऱ्याउिु पिेछ वा सोझै BCAP को कायाालयमा पनि िुझाउि सनकिे छ ।